Kto sme?

Kto sú Slovenskí Mladí Praktici?

  Mladí lekári zaradení do odboru Všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári do 5 rokov

po atestácii.Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického

lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.

 Prevádzkujeme našu internetovú stránku www.mladipraktici.sk, ktorá slúži ako prvý

styčný bod pre nových záujemcov o všeobecné lekárstvo a členstvo u nás. Postupne

uverejňujeme informácie o vzdelávaní v odbore, informácie užitočné pre prax a novinky o

aktuálnom dianí.

  Za našu prioritu považujeme rozširovanie naších kruhov o  mladých lekárov, propagáciu

odboru Všeobecné lekárstvo, podporu mladých kolegov vo vzdelávaní. Radi prijímame

nových aktívnych členov z radu rezidentov a mladých všeobecných lekárov, ale i

skúsených starších sympatizantov, ktorí sa zapájajú do vzájomnej komunikácie aj cestou

sociálnej siete Facebook, kde úspešne funguje naša diskusná stránka s názvom  Mladí

Praktici Slovensko.

  Sme aktívni aj v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov prvého

kontaktu v Európe. Patríme do hnutia Vasco da Gama Movement, ktoré každoročne

organizuje stretnutia mladých praktikov v rámci prekonferencie VdGM pred európskou

konferenciou WONCA (World family doctors caring for people = svetová organizácia

rodinných a praktických lekárov) .

   Spolu s ostatnými mladými praktikmi z Európy  sa zúčastňujeme na medzinárodných

aktivitách a výmenách názorov (Fórum VdGM), snažíme sa inšpirovať iných a zároveň

preniesť to najlepšie z Európy k nám.

   Každoročne prezentujeme aktivity Slovenských Mladých Praktikov na výročnej

konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách formou workshopu. Tento rok sa konferencia

uskutočnila

15.-17.10.2015 .Náš workshop s názvom „Rezidenti,Mladí praktici....čo Vás teší, čo Vás

trápi?“  prebiehal  formou diskusie  rezidentov a mladých praktikov so zástupcami výboru

SSVPL vo štvrtok 15.10.2015. Každý rok sa náš workshop teší vyššiemu záujmu.

   Spolupracovali sme aj na odborných workshopoch EKG v praxi VL 16.10.2015  pod

vedením skúsených prednášajúcich  Doc.MUDr. Slavomíry Filipovej CSc.,FESC  

prezidentky Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a pod vedením Doc. MUDr.

Jána Lietavu CSc. , ktorým touto cestou chceme poďakovať za podnetné vzdelávanie a

odovzdávanie ich cenných odborných skúseností mladým praktikom a všetkým naším

kolegom všeobecným lekárom, ktorí sa na workshopoch aktívne zúčastnili. Vďaka patrí aj

firme BTL, za pomoc, technickú podporu praktickej časti pri realizácii workshopov a

predovšetkým za hlavnú cenu pre účastníkov workshopov - EKG prístroj. Všetky tri

workshopy sa tešili mimoriadnemu záujmu, zaznamenali mnoho pozitívnych ohlasov a

príjemne prekvapili aj samotných prednášajúcich, čo chápeme ako výraznú motiváciu do

rozvíjania témy EKG v praxi VL.

MUDr.Ľudmila Resutíková,

predsedníčka Slovenských Mladých Praktikov  

odbornej sekcie SSVPL – Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

kontakt: mladi.obvodaci@gmail.com

WEB : www.mladipraktici.sk   

Facebook Page: Mladí Praktici Slovensko

Zatiaľ pôsobíme v zložení:

MUDr. Ľudmila Resutíková 

všeobecná lekárka , Veľký Krtíš

nastupujúca predsedníčka Mladých Praktikov Slovenska

 

MUDr. Andrea Kyšková Michalková 

všeobecná lekárka , Bratislava

Národná koordinátorka výmenných pobytov 
NEC (National Exchange Coordinator)

 

 

MUDr. Eva Hudobová

všeobecná lekárka pre dospelých, Harmanec

Admin Facebook page Mladí praktici Slovensko