Kto sme?

Kto sú Slovenskí Mladí Praktici?

Mladí lekári zaradení do odboru Všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári do 5 rokov po atestácii.Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.  Prevádzkujeme našu internetovú stránku www.mladipraktici.sk, ktorá slúži ako prvý styčný bod pre nových záujemcov o všeobecné lekárstvo a členstvo u nás. Postupne uverejňujeme informácie o vzdelávaní v odbore, informácie užitočné pre prax a novinky o aktuálnom dianí.

Za našu prioritu považujeme rozširovanie naších kruhov o  mladých lekárov, propagáciu odboru Všeobecné lekárstvo, podporu mladých kolegov vo vzdelávaní. Radi prijímame nových aktívnych členov z radu rezidentov a mladých všeobecných lekárov, ale i skúsených starších sympatizantov, ktorí sa zapájajú do vzájomnej komunikácie aj cestou sociálnej siete Facebook, kde úspešne funguje naša diskusná stránka s názvom  Mladí Praktici Slovensko.

Sme aktívni aj v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov prvého kontaktu v Európe. Patríme do hnutia Vasco da Gama Movement, ktoré každoročne organizuje stretnutia mladých praktikov v rámci prekonferencie VdGM pred európskou konferenciou WONCA (World family doctors caring for people = svetová organizácia rodinných a praktických lekárov) . Spolu s ostatnými mladými praktikmi z Európy  sa zúčastňujeme na medzinárodných aktivitách a výmenách názorov (Fórum VdGM), snažíme sa inšpirovať iných a zároveň preniesť to najlepšie z Európy k nám. Každoročne prezentujeme aktivity Slovenských Mladých Praktikov na výročnej konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách formou workshopu.

MUDr. Peter Lipovský

predseda Slovenských Mladých Praktikov  

odbornej sekcie SSVPL – Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

kontakt: mladi.obvodaci@gmail.com

MUDr. Peter Lipovský 

všeobecný lekár , Bratislava

predseda Mladých Praktikov Slovenska

 

MUDr. Andrea Kyšková Michalková 

všeobecná lekárka , Bratislava

Národná koordinátorka výmenných pobytov 
NEC (National Exchange Coordinator)

 

MUDr. Eva Hudobová

všeobecná lekárka pre dospelých, Harmanec

Admin Facebook page Mladí praktici Slovensko